1. <nav id="nnga4"></nav>

   Novinky a zajímavosti

   Oracle a VMware podporují vá? hybridní cloud

   Zjistěte, jak na?e roz?í?ené partnerství zjednodu?uje díky konzistentní infrastruktu?e a provozu vá? p?echod ke cloudu.

   Více o spol. Oracle a VMware 

   Optimalizace samo?ízeného datového centra díky projektu Magna

   Zaregistrujte se a vyzkou?ejte automatické ladění a nep?etr?itou optimalizaci cluster? ?e?ení v SAN.

   Zaregistrovat k beta verzi 

   Jednoduchá platforma pro automatizaci hybr. cloud?

   Zvy?te pru?nost, efektivitu a?produktivitu díky nejnověj?í verzi platformy vRealize Automation?8.

   Dal?í informace 

   Vylep?ete zabezpe?ení svého Multi-Cloudu

   Zjistěte jak na to díky novym funkcím zabezpe?ení datového centra NSX-T?2.5.

   Objevte nové funkce 

   Co je va?e priorita v IT? 

   Zrychlete sv?j p?echod do cloudu

   Zjistěte jak vám ?e?ení VMware Cloud umo?ní spravovat celé portfolio aplikací nap?í? hybridními a nativními ve?ejnymi cloudy a vyu?ívat p?i tom konzistentní infrastrukturu a provozní operace.

   Transformujte sítě a zabezpe?ení

   Budoucí sítě budou softwarově definované. Virtuální cloudová sí? zalo?ená na technologii ?e?ení VMware NSX je bezpe?nou a konzistentní základnou, která vám umo?ní rozvíjet va?e podnikání.

   Vyu?ijte digitální pracovní prostor

   Po?adavky zaměstnanc? se změnily. Díky zabezpe?enému a bezproblémovému p?ístupu do aplikací a ke slu?bám prost?ednictvím integrovaného digitálního pracovního prostoru je splníte kdykoli a na jakémkoli za?ízení.

   Co je va?e priorita v IT?
   Dal?í p?íběhy zákazník? 

   Vyzkou?ejte produkty spole?nosti VMware hned a zadarmo

   Vyzkou?ejte vSphere

   Objevte p?ední virtualiza?ní platformu pro hybridní cloudy.

   Zahájit praktickou ukázku 

   Zkuste NSX Data Center

   Prozkoumejte platformu pro virtualizaci sítí pro SDDC.

   Zahájit praktickou ukázku 

   Vyzkou?ejte ?e?ení vSAN

   Objevte úlo?i?tě optimalizované pro technologii flash vyu?ívané HCI.

   Zahájit praktickou ukázku 

   Vyzkou?ejte Workspace ONE

   Otestujte inteligentní platformu pro digitální pracovní prostor.

   Zahájit praktickou ukázku 

   Pět d?vod?, pro? cloud m??e ?editel?m informa?ních technologií pomoci p?ekonat propast p?i realizaci inovací

   Inovace je klí?ová. Spole?nosti ?elí rostoucím o?ekáváním a stále silněj?í digitální konkurenci, proto jsou stále d?le?itěj?í inovace pro ochranu stávajícího podnikání a otev?ení novych mo?ností pro budoucí r?st.

   P?e?íst ?lánek
   日本真人做人爱视频